תקנון האתר
תנאי השימוש – כללי
אתר האינטרנט http://accessorit.co.il/ (להלן: “האתר”) ותוכנו הינו בבעלותה של ריץ’ אופנה ואביזרים בע”מ (להלן: “ריץ'”, “אקססוריט”) ומופעל על ידה. החברה רשומה בישראל, מספר החברה: 515159960. משרדי החברה נמצאים בכתובת: הר טוב ב’, החושן 3, בית שמש.
השימוש ו/או הרכישה ו/או הביקור באתר כפופים לתנאי השימוש כפי שיופיעו במסמך להלן (להלן: “תנאי השימוש”), אשר מהווים את הבסיס לשימוש באתר שלנו.
רכישת המוצרים אותם אנו מספקים לך באמצעות האתר (בין אם ההזמנה בוצעה און ליין האתר או באמצעות הטלפון) כפופה לתנאי השימוש.
אנא קרא/י את התקנון בעיון רב, אשר תנאיו חלים על כל משתמש באתר, בין אם הוא רשום ובין אם לאו. השימוש באתר מהווה הסכמתך לכלל האמור בו, וחזקה על המשתמש כי השימוש באתר בוצע על ידו רק לאחר שקרא את תנאי השימוש.
אם יש לך שאלות על תנאי השימוש ו/או שאינך מעוניין/ת לקבלם, אנא צור/צרי קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו בכתובת הדוא”ל: info@accessorit.co.il או בטלפון 054-7512707.
האתר מספק מידע אודות מוצרים המיובאים והמשווקים על ידי אקססוריט (להלן: “המוצרים”) ומאפשר את רכישתם און ליין על פי הכללים המפורטים בתקנון זה.
השימוש באתר
תקנון האתר, לרבות כללי השימוש בו, חלים על כל המשתמש באתר והוא מצהיר כי קרא ומקבל אותו במלואו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעיליו על פי התקנון.
אקססוריט תהא רשאית לשנות, בכל עת, את תנאי השימוש באתר על ידי עדכון התקנון, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין.
השימוש באתר ייעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה למטרת שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה ורכישה באתר למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר ובתכניו. עוד יובהר כי כל הפרה, העתקה ו/או אחר יכולה להוביל לנקיטת הליכים משפטיים כנגד מפר זכויות החברה ביחס למופיע באתר.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של משתמש באתר הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב המשתמש באתר לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה עליה התחייב.
המבצע פעולה באתר יציית להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושו באתר.
על אף כל האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לכל אדם ו/או תאגיד ו/או לכל קבוצה של בני אדם, את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר או לא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא חובה ליתן הנמקה ו/או הודעה מראש.
האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוראות תנאי השימוש מתייחסות לשני המינים כאחד.
הלקוח מצהיר כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש חוקי, ועל פי התנאים שנקבעו על ידי אקססוריט.
ביצוע רכישות באמצעות האתר
מכירת המוצרים הינה מכירה אינטרנטית. מגוון המוצרים ומחירם יעודכן מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
על אף האמור לעיל ייתכן שמעת לעת, יימכרו המוצרים במסגרת מבצע. כל מבצע יהא בתוקף עד למועד האחרון של מועד המבצע או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם, הכל בכפוף לתנאי המבצע הרלוונטי. אקססוריט שומרת לעצמה את הזכות להודיע על מבצע, לשנותו או להפסיקו על פי שיקול דעתה ובהתאם להוראות הדין.
הלקוח מצהיר כי הוא יודע כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את הפרטים האישיים, וכי המטרה לשמה מבוקשים הפרטים האישיים היא לצורך השלמת העסקה ולצורך התקשרות עתידית של אקססוריט עם הלקוח.
אקססוריט תבדוק את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח עם חברת האשראי המתאימה (להלן: “חברת האשראי”). יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שאקססוריט תקבל את אישורה של חברת האשראי בדבר ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית. מועדי המשלוח של הרכישה יחושבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, אקססוריט תיידע את הלקוח על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את הרכישה כאילו לא בוצעה.
הזמנת הלקוח תתקבל בתנאים הבאים:
ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הלקוח כאמור לעיל.
המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי החברה.
הלקוח בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט שאת פרטיו מסר במהלך תהליך הרכישה.
מועדי המשלוח של הרכישה יחושבו אך ורק החל ממועד אישור העסקה.
משלוח ואספקה
אקססוריט תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות אתר האינטרנט, לכתובת בישראל שיציין הלקוח בעת הזמנתו, על פי התנאים המפורטים להלן. אקססוריט מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה (לרבות בגין ההובלה) ולכתובת אשר ציין הלקוח.
התשלום עבור המשלוח, יתבצע באמצעות אותו אמצעי התשלום באמצעותו נרכשו המוצרים באתר.
מועד אספקת המוצרים הוא כ- 3 ימי עסקים או מועד מאוחר יותר כפי שיצוין בפרטי המוצר, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי שבתון כאשר תחילת ספירתם היא ביום קבלת אישור העסקה מחברת האשראי. אקססוריט תעשה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצרכי הלקוח.
הזמנה שבוצעה לאחר השעה 12:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.
אקססוריט לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר הלקוח ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של אקססוריט לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצא באלה.
המוצרים המוצעים באתר מצויים במלאי החברה, אלא אם צוין אחרת, אולם אין החברה מתחייבת להחזיק מלאי מסוים של המוצרים וכמות המוצרים שבידה הינם בשיקול דעתה הבלעדי.
החברה מבקשת מקהל לקוחותיה לבדוק את המוצר שנרכש בזמן קבלתו ובטרם החתימה על טופס קבלת המוצר. לקוח אשר חתם כאמור על טופס קבלת ההזמנה הינו הוכחה כי בדק הלקוח את המוצר וכי הינו שלם ומתאים לצרכיו.
המוצרים המוצעים לרכישה באתר האינטרנט הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות. בכל מקרה שהלקוח סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות של אקססוריט.
תמונות המוצרים המוצגות באתר האינטרנט הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה. יחד עם זאת יודגש, כי החברה מצלמת את הרהיטים על ידי צוות פנימי מטעמה ועל כן הרהיט המוצג בתמונה הוא הוא הרהיט אשר יתקבל בבית הלקוח.
ביטול עסקה והחזרת מוצרים
אין חיוב בגין ביטול עסקה. החברה תחזיר ללקוח את הכספים בגין העסקה המבוטלת. יחד עם זאת, יודגש, כי שווי החזר הכספים כאמור יהא בהתאם לנסיבות ההזמנה והתנאים הקבועים בחוק.
במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח, גם אם המוצר הגיע למחסני החברה וטרם הגיע לבית הלקוח, יינתן ללקוח החזר כספי מלא,  אך עלות המשלוח לא תוחזר ללקוח. עם זאת, יודגש, כי באם המוצר הגיע לביתו של הלקוח וברצון הלקוח לבטל את העסקה אזי יינתן הזיכוי הכספי באם יוחזר המוצר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ובאריזתו המקורית, כפי שנתקבל לידי הלקוח. באם כאמור, לא הוחזר המוצר לפי האמור לעיל אזי לא יוחזר מלוא כספי התמורה ללקוח אשר ביטל את העסקה כאמור. כמו כן, יובהר, כי ההחלטה בדבר מצבו של המוצר הינה החלטה בלעדית של החברה – החלטה כאמור אשר הלקוח לא יכול להתנגד לה על פי תקנון זה ועל פי הדין. מוצרים אשר הוזמנו ע”י הלקוח בהזמנה אישית ואו מותאמת לפי מידות ואו גוון, ואינם כחלק מסל המוצרים המוצגים באתר – לא ניתן לבטל את העסקה בגינם.
הלקוח יהא רשאי להחליף את המוצר שהזמין במוצר אחר או לקבל תמורתו זיכוי לרכישה באתר האינטרנט אקססוריט תוך 14 ממועד קבלת המוצר ובלבד שהמוצר יוחזר לידי אקססוריט ו/או מי מטעמה במסגרת 14 הימים כאמור.
הלקוח יהא רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו.
לקוח המבקש לבטל את רכישתו יוכל לעשות זאת באמצעות הקישור המתאים בעמוד הראשי של אתר האינטרנט של אקססוריט או באמצעות פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות של אקססוריט.
יובהר ויודגש כי ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח ללקוח, יהיה כפוף להשבת המוצר על ידי הלקוח באמצעות תיאום איסופו של המוצר על ידי חברת הובלה של אקססוריט, על חשבונו של הלקוח, כשהמוצר שלם, באריזתו המקורית, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. באם המוצר נמצא פגום, האיסוף יבוצע על חשבון אקססוריט.
למען הסר ספק, יובהר כי שווי המוצר יהא זהה לסכום ששולם בגינו על ידי הלקוח בפועל.
כל זיכוי כספי הנובע מביטול העסקה ובכלל ייעשה באמצעות חברת האשראי והינו בהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי. לחברה אין כל קשר או אחריות ביחס למועד החזרת הכספים וכל דבר הנוגע במישרין ובעקיפין להחזר הכספים ולמערכת הסליקה וההחזרים של חברת האשראי.
בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון” ו/או כל אירוע שאינו בשליטת אקססוריט ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של אקססוריט באופן מלא או חלקי, תהא אקססוריט רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אקססוריט תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה לרכישת מוצר טעות סופר חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אקססוריט תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ו/או אקססוריט.
מדיניות פרטיות
החברה משתמשת בכל אמצעי הזהירות המקובלים לצורך שמירה על בטחון וסודיות המידע של לקוחותיה. עם זאת, כל האחריות למידע אינה באחריותה הישירה של החברה אלא של הגורם אשר נותן את שירותיו לחברה. יובהר כי כל אדם אשר נכנס לאתר החברה מצהיר בזאת כי לא תהא לו כל טענה בדבר שמירה על בטחון המידע וכי לחברה אין כל חבות או אחריות ביחס למידע המתקבל מכל לקוח כתוצאה מהשימוש באתר.
חברת אקססוריט אינה מעבירה פרטיי לקוחות לצד ג׳
אחר
בעלי האתר לא ישאו באחריות לטעויות או שגיאות במידע המוצג באתר.
אקססוריט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
אקססוריט לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן אקססוריט אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים/פעיל.
אקססוריט תהא רשאית לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
על תנאי תקנון זה וההתקשרות למול החברה חלים דיני מדינת ישראל בלבד. כמו כן, סמכות השיפוט הבלעדית הינה במחוז תל אביב.

כדאי לקנות אצלנו ולעצב את הבית און ליין כי:

אמינות עבורנו היא ערך עליון

ההזמנות באתר מתבצעות בצורה מאובטחת, פרטיכם.ן האישיים ישארו חסויים, החלפות והחזרות של מוצרים יתבצעו ללא עלות.

השירות שלנו אישי

נציג אנושי שלנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה (עיצובית או טכנית) בוואטסאפ או בטלפון.

המשלוח שלנו מהיר

הזמנות שיתקבלו עד 10:00 בבוקר אצלכם עד פתח הדלת תוך 48 שעות.